Regulamin wypożyczalni Radcar

Ogólne Warunki Najmu Pojazdu

Definicje

Wynajmujący: Firma Handlowo Usługowa Radcar Fic Zbigniew ul. Krakowska 13 28-230

Połaniec,

NIP: 8661000656

Najemca: osoba prywatna lub firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem

oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za Pojazd

powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie.

Pojazd: samochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie

Umowa: umowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony

Strony: Najemca lub Wynajmujący

Kierowca: osoba wymieniona w Umowie przez najemcę upoważniona do korzystania z Pojazdu

przez okres trwania umowy.

I. Ogólne informacje

1. Każdy wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 21 lat oraz prawo jazdy powyżej 1 roku.

2. Najemca zobowiązany jest do ukazania dwóch dokumentów: akceptowanego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.

3. Wynajęty Pojazd nie może być używany:

a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu,

b) do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,

c) w wyścigach, rajdach lub zawodach,

d) gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych,

narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność

reakcji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia jednego z powyższych zakazów na najemcę zostaje

nałożona kara umowna w wysokości - 1500 zł

4. Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu bez wyrażonej zgody

wynajmującego.

5. Dodatkowego Kierowcę można dodać również w trakcie trwania Umowy po uprzednim

wyrażeniu zgody Wynajmującego. Osoba trzecia może prowadzić samochód, o ile posiada

ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Wszelką odpowiedzialność za pojazd w okresie

wynajmu ponosi osoba wynajmująca pojazd. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za

naruszenie bądź nieprzestrzeganie ogólnych warunków najmu i umowy najmu przez wskazaną

przez niego osobę trzecią.

6. W Umowie zostaje jasno określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki będzie

musiał ponieść Najemca za wynajem.

7. Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu powyżej 2 godzin skutkuje

naliczeniem opłaty zgodnie z pkt 12.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt najemcy w

przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą, bez zwrotu kaucji, co

nie zwalnia Najemcy z obowiązku uregulowania należności.

9. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu

z pełnym bakiem paliwa, tankując na najbliższej stacji paliw od punktu zwrotu Pojazdu. W

przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za

usługę tankowania wymienioną w opłatach dodatkowych.

10. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny

zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt

jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury zgłoszenia

przywłaszczenia określona jest w Opłatach dodatkowych.

11. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim

kontakcie Najemcy drogą telefoniczną, na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu

przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za

dodatkowy okres najmu.

12. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie

uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 11 powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty

na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości

1000 PLN. za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w

przypadku uszkodzenia i awarii Pojazdu.

13. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu

drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od

odpowiedzialności cywilnej i karnej.

14. Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację

i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.

15. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych

materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.

16. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw samochodu, za wyjątkiem zaistnienia

zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takim przypadku Najemca

powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie firmę F.H.U. „Radcar”, tel: 603-644-801 lub 509-

310-038.

17. Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać Pojazd

czysty w środku i na zewnątrz.

18. Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do:

a) Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie

wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów

oraz kluczyków),

b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu, a w szczególności do

sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do

spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania

świateł,

c) Stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie

rejestracyjnym.

19. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.

20. W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na

przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być pobrane od

Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.

21. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy

organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, GITD).

II. Wyjazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wyjazd Pojazdem poza granice RP, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na

Umowie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w

całości ponosi Najemca. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz do Rosji,

Białorusi, Ukrainy, Litwy, Turcji, Mołdawii są zabronione.

2. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku

wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia Pojazdu zgodnie z

obowiązującymi przepisami w danym kraju.

III. Opłaty

1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem

Pojazdu przed najmem gotówką, przelewem lub własną kartą płatniczą.

2. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć na tle realizacji

niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się wpłacić Wynajmującemu kaucję w kwocie 1 000 pln

w dniu podpisania umowy najmu pojazdu. W przypadku braku jakichkolwiek roszczeń

finansowych pod adresem Najemcy wynikających z wykonania umowy Wynajmujący zwróci

Najemcy kaucję niezwłocznie po zwrocie przedmiotu najmu lub kwota kaucji zostanie

przeniesiona na poczet zapłaty należności do wysokości wynikającej z FV VAT.

4. W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwr

5. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w

stosunku do Najemcy roszczeń.

9. Wszystkie kwoty zawarte na niniejszej Umowie podane są w Polskiej walucie (PLN) wyrażone

w wartości netto bez podatku VAT.

IV. Ubezpieczenia

1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC i NNW ważne na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych

w niniejszej Umowie Najmu.

2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej

jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd za zgodą Wynajmującego.

V. Awaria

1. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę możliwości

zapewni Najemcy Pojazd zastępczy maksymalnie segmentu B na okres naprawy. Za okres

oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na Pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za

najem Pojazdu.

2. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Pojazdu,

b) uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania

Pojazdem,

c) unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,

d) aktów wandalizmu.

3. W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzenia, kolizji, wypadku drogowego, włamania,

kradzieży, itp. Najemca nie będzie rościł do Wynajmującego zadośćuczynienia ani

odszkodowania w związku z poniesionymi opóźnieniami, stratami czy też kosztami. Najemca

zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Wynajmującego z tego tytułu.

VI. Udział własny w szkodzie lub kradzieży

W razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży Pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca

przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu udziału własnego w szkodzie- 2 500,00 pln.

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych), tzn. w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń

wynikających ze złego użytkowania pojazdu, sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy

najmu, klient musi uiścić opłatę udziału własnego. Uszkodzenia będą wyliczone na podstawie

programu AUDATEX.

VII. Wypadki, uszkodzenie, kradzież.

1. W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Pojazdu), kradzieży lub

uszkodzenia Pojazdu w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Pojazdem

obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a Najemca powinien zażądać wydania

od Policji sporządzonego protokołu.

2. Każdy wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Pojazdu muszą być natychmiast zgłoszone

Wynajmującemu telefonicznie (+48603644801, +48509310038). W każdym przypadku Najemca

nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich.

3. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego

towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w

związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:

a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji

b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu

zdarzenia

c) nie pozostawianie Pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia

d) w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie

wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie

dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.

4. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów,

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub

osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

VIII. Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w

Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem

Pojazdu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za

jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez

Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.

IX. Informacje dodatkowe

1. Wszelkie zmiany umowy najmu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją warunków najmu i umowy najmu strony

poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

X. Opłaty dodatkowe

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w

przypadku:

a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,

b) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych

plam

c) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków

odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,

d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,

e) ucieczki z miejsca wypadku,

f) wjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów

związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii.

g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,

h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia

wymaganych dokumentów

2. Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami - 150 PLN.

3. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej - 300 PLN.

4. Brak kluczyka - 600 PLN.

5. Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) - 500 PLN.

6. Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 PLN.

7. Palenie tytoniu w Pojeździe - 300 PLN.

8. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści - 300 PLN.

9. Zwrot brudnego Pojazdu - 80 PLN.

10. Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 PLN.

11. Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem - 400 PLN.

12. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego - 100 PLN..

13. Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa - 1500 PLN.

14. Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego - 2500

PLN. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO. - 2000 PLN

15. Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 160 km h - 100 PLN

16. Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) - 100 PLN

17. Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia

dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity

koszt brakującego wyposażenia.

18. Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Pojazdu - 1000 PLN.

19.Usługa tankowania Pojazdu 50 PLN. + koszt paliwa.

20. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody - 1000 PLN

21. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o

użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa - 123 PLN